My Friends:

Nebula: http://blog.nebula.moe/

Lucy yang: http://lucyyang719.com/

Chen Yixiu: http://chenyixiu.cn/

Madsquirrel: http://madsquirrel.nebula.moe/

Tianhen: http://tianhen.online/

WRY: https://jingtao.fun/